Vydali sme brožúru o nežnej mobilite

Podiel emisií CO2 z dopravy na celkových emisiách Slovenska sa podľa SHMÚ od roku 1990 zvýšil trojnásobne. Za väčšinu z nich je zodpovedná nie pešia či železničná, ale cestná doprava. V roku 2021 spôsobila až 21% všetkých emisií CO u nás. Je síce pravdou, že vďaka technologickému pokroku sú autá ekologickejšie než v minulosti. Na druhú stranu, ich počet a frekvencia používania sa za posledných 30 rokov zvýšili tak výrazne, že prekonali úsporu emisií dosiahnutú zlepšením technológii.

Doprava je jediným sektorom, v ktorom sa nedarí emisie skleníkových plynov dostať pod kontrolu.

Správa o emisiách 2023 (Slovenský hydrometeorologický ústav)

Aj na tomto príklade môžeme vidieť, že len vymeniť jedno auto za druhé, o trochu ekologickejšie, nestačí.

Čo je to nežná mobilita?

Nežná mobilita je súbor myšlienok, filozofií a opatrení, ktorých základom je idea, že mestá majú patriť v prvom rade ľuďom a nie autám. Nežná mobilita je filozofia založená na princípe, kedy slabší a zároveň ekologickejší účastník premávky má prednosť pred silnejším, teda peší pred cyklistom, cyklista pred MHD a MHD pred individuálnou automobilovou dopravou. Názov nežná mobilita môžeme považovať za synonymum termínov udržateľná mobilita alebo nová mobilita.

Modálny mix nežnej mobility. Infografika © Doprava na Považí

Dôležitou súčasťou je podpora udržateľných foriem (módov) dopravy – výstavba bezbariérových chodníkov, bezpečných cyklotrás a integrácia verejnej dopravy, na ktorú nadväzuje rozumné obmedzovanie individuálnej automobilovej dopravy.

Brožúra vznikla ako súčasť projektu Cestuj do školy ekologicky nežnou mobilitou, ktorý bol podporený z grantového environmentálneho programu Zelené oči Trenčianskeho samosprávneho kraja.